องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
หนังสือราชการ อบต.บ้านไร่
ข้อมูลทั้งหมด 1437 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ที่ อว 8603.15(กทม.)/ว116 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร ขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บภาษี การแจ้งประเมิน การคัดค้าน การอุทธรณ์ภาษี การติดตามเร่งรัดบังคับภาษีค้างชำระตามวิธียึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย [ 28 มิ.ย. 2565 ]0
2 ที่ อว 0651.101/702 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K (กองช่าง) [ 28 มิ.ย. 2565 ]0
3 ที่ อว 7015/1665 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเจาะลึกกลยุทธ์การเขียนคำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ การจัดทำงบประมาณประจำปี 2566 การจัดทำงบประมาณสถานศึกษา ศพด.การพิจารณางบประมาณของสภาท้องถิ่น การจำแนกประเภท รายรับ รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ [ 28 มิ.ย. 2565 ]0
4 ที่ ชย 51007.1/ว231 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กองคลัง) [ 28 มิ.ย. 2565 ]0
5 ที่ อว 6501.1401/ว097 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร วิเคราะห์การซื้อการจ้าง SMEs การใช้สินค้าไทย ที่มาและการสืบราคากลางเทคนิคการคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง วิธีปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญาให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (กองคลัง) [ 28 มิ.ย. 2565 ]0
6 ที่ สขท 48/2565 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง ขั้นตอนวิธีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติอื่นของสภาท้องถิ่นและการดำเนินงานและการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการประจำสภาท้ [ 28 มิ.ย. 2565 ]0
7 ที่ ชย 0003/ว72 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว645 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 (กองคลัง) [ 28 มิ.ย. 2565 ]0
8 ที่ ชย 0011/ว1168 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (กองคลัง) [ 28 มิ.ย. 2565 ]0
9 ที่ มท 0816.5/ว1781 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศัยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (กองการศึดษา) [ 28 มิ.ย. 2565 ]0
10 ที่ มท 0816.4/ว1688 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย (กองการศึกษา) [ 28 มิ.ย. 2565 ]0
11 ที่ ชย 0031/ว391 การขอรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของผู้ประกันตน ประจำปี 2565 (กองสาธารณสุข) [ 28 มิ.ย. 2565 ]0
12 ที่ ศธ 04040.084/52 รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) (กองการศึกษา) [ 28 มิ.ย. 2565 ]0
13 ที่ อว 0407/ว10042 ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) [ 27 มิ.ย. 2565 ]1
14 ที่ สสพศ 159/2565 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น การพิจารณาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 การใช้จ่ายเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม (นโยบายฯ) [ 27 มิ.ย. 2565 ]1
15 ที่ อว 8603.15(กทม)/ว053 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาบุคลากรหลักสูตร การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงในดารร้องเรียนหรืออุทธรณ์ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 (กองคลัง) [ 27 มิ.ย. 2565 ]1
16 ที่ อว 8603.15(กทม)/ว038 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร เจาะลึกงานก่อสร้างและการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 (กองคลัง) [ 27 มิ.ย. 2565 ]1
17 ที่ อว 8603.15(กทม)/ว036 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร ข้อกำหนดและเทคนิควิธีปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 (กองคลัง) [ 27 มิ.ย. 2565 ]1
18 ขอเเจ้งยกเลิกกิจการ (กองคลัง) [ 27 มิ.ย. 2565 ]1
19 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (กองคลัง) [ 27 มิ.ย. 2565 ]1
20 ที่ อว 0601.0125/029 ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบุคลากรโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา (กองการศึกษา) [ 27 มิ.ย. 2565 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72