องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

สำนักงานปลัด

 
นายมนตรี สถิรานุวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายศุภกฤษ ฐานเจริญ
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
     
  จ.อ.ธนวุฒิ พึ่งกุศล  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
   
นางลัดดาวัลย์ ทองแดง นายสดใส บุญศรี นางสาววลินดา  จังโกฏิ นางสาวกรณิศ  จงแจ้งกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
สิบเอกขวัญชัย ศรีสุวรรณ์ - ว่าง - นายกิตติศักดิ์  พาขุนทด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายธวัชชัย  ประจิตร - ว่าง - - ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 
นางประจิม  ชิดตะขบ นางสาวสาวิตรี ทิศรักษ์ -ว่าง-
คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป นักการภารโรง
 
   

-ว่าง-

ยาม