องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


การจัดการน้ำเสีย


น้ำเสีย หมายถึง น้ำที่มีสารใด ๆ หรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่พึงปรารถนาปนอยู่ การปนเปื้อนของสิ่งสกปรกเหล่านี้ จะทำให้ คุณสมบัติของน้ำเปลี่ยนแปลงไปจนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ สิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำเสีย ได้แก่ 
น้ำมัน ไขมัน ผงซักฟอก สบู่ ยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเหม็นและเชื้อโรคต่าง ๆ สำหรับแหล่งที่มาของ น้ำเสียพอจะแบ่งได้เป็น 3 แหล่งใหญ่ ๆ ดังนี้

1. น้ำเสียจากแหล่งชุมชน มาจากกิจกรรมสำหรับการดำรงชีวิตของคนเรา เช่น อาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม ตลาดสด โรงพยาบาล เป็นต้น 

2. น้ำเสียจากกิจกรรมอุตสาหกรรม ได้แก่ น้ำเสียจากขบวนผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งน้ำหล่อเย็นที่มีความร้อนสูง และน้ำเสียจากห้องน้ำห้องส้วมของคนงานด้วย

3. น้ำเสียจากการทำเกษตรกรรม เกิดจากการใช้ปุ๋ย สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช

เราสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพที่ดีของแหล่งน้ำได้ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

1. ไม่ทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำและทางระบายน้ำสาธารณะ

2. บำบัดน้ำเสียขั้นต้นก่อนระบายลงสู่งแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

3. ช่วยกันลดปริมาณการใช้น้ำและลดปริมาณขยะในบ้านเรือน

4. ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการเกษตร หรือสารเคมีที่ใช้ในบ้าน

5. สำรวจเพื่อลดปริมาณน้ำเสียในขั้นตอนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

6. สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพแหล่งน้ำ และใช้น้ำเท่าที่จำเป็น

2023-06-23
2023-05-12
2023-02-13
2022-11-18
2022-07-11
2022-07-03
2022-07-03
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-06