องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

ด้านการบริการพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน

1.   การคมนาคมการขนส่ง

            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2354 ระยะทางจากอำเภอเทพสถิตประมาณ 17 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนลาดยางระยะทางประมาณ  2 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 

2.   การไฟฟ้า

            ตำบลบ้านไร่   เป็นตำบลที่มีระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมร้อยละ 99 ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (คิดเป็นร้อยละ 1.0) ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งส่วนใหญ่ครัวเรือนที่ออกไปสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่ทำการเกษตร เช่น  สวนยางพารา  สวนผลไม้   ทำให้ขาดไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนและไฟฟ้าภาคการเกษตร

3.  การประปา

            ประชาชนในตำบลบ้านไร่   ได้รับการบริการด้านการประปาจากการกิจการประปาของหมู่บ้าน ครบทั้ง 16 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นประปาระบบผิวดิน โดยแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตประปาส่วนมากใช้น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำ  มาผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชน แต่เนื่องจากในฤดูฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำจะขุ่นมาก ทำให้เกินศักยภาพของระบบกรองของประปาหมู่บ้าน น้ำประปาจึงไม่มีคุณภาพ บางหมู่บ้านจึงหันมาใช้น้ำบาดาลในการผลิตประปาแทน เช่น กิจการประปาของหมู่บ้าน   

            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   มีการบริหารจัดการน้ำประปา   จำนวน  5  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

                   1.  บ้านไร่  หมู่ที่  1 

                   2.  บ้านวังอ้ายโพธิ์   หมู่ที่  4 

                   3.  บ้านวังใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 8

                   4.  บ้านไร่พัฒนา   หมู่ที่  11

                   5  บ้านลำปอแดง   หมู่ที่  13

4.  การโทรศัพท์

                   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ใช้รหัสโทรศัพท์หมายเลข   044-056138   ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  (TOT)

5.  การไปรษณีย์ / การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ  ครุภัณฑ์

                   มีที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต (ชั่วคราว)  อำเภอเทพสถิต  จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  25  หมู่ที่  13 ตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ