องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ

            1.  การเกษตร

ตำบลบ้านไร่  มีประชากรทั้งสิ้น  12,654 คน แยกเป็น  ชาย 6,386 คน หญิง 6,268 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  71  คน/ตารางกิโลเมตร

            ประชากรในตำบลบ้านไร่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่มันสำปะหลัง สวนผลไม้  เลี้ยงสัตว์  และทำไร่  ทำนาเพื่อจำหน่ายและเพื่อการบริโภคเอง   มีพื้นที่  111,250  ไร่   ดังนี้

            -  พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง           เนื้อที่          29,278 ไร่ 

            -  พื้นที่ปลูกผลไม้                     เนื้อที่           9,597 ไร่

            -  พื้นที่เกษตรอื่น                     เนื้อที่           5,845 ไร่

            -  พื้นที่ป่า                              เนื้อที่          53,512 ไร่

            -  พื้นที่หมู่บ้าน และสวนผสม      เนื้อที่           12,955 ไร่

            -  สถานที่ราชการ                    เนื้อที่               63 ไร่

            ทั้งนี้  การประกอบอาชีพยังต้องพึ่งพาจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่  เนื่องจากอาชีพโดยส่วนใหญ่ของตำบลบ้านไร่เป็นอาชีพที่ยึดเอาทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบเป็นสำคัญ

            สำหรับอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม  ได้แก่  การรับจ้างและการค้าขาย  ซึ่งการรับจ้างเป็นการรับจ้างแรงงานภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง  สำหรับการค้าขายเป็นไปตามลักษณะการขายของเบ็ดเตล็ดภายในหมู่บ้าน  หรือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรภายในตำบล  และตำบลใกล้เคียงมาจำหน่าย

            2.  การบริการ

            มีกิจการบ้านพักรีสอร์ทภายในตำบล    จำนวน  53  รีสอร์ท                  

            3.  การท่องเที่ยว

ตำบลบ้านไร่  มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติสวยงาม  และมีชื่อเสียงระดับประเทศ  ได้แก่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  ซึ่งในบริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนั้น มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงคือ

                1.  ทุ่งดอกกระเจียว   ป่าหินงาม และสุดแผ่นดิน  ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก  ระหว่างเดือน  มิถุนายน – สิงหาคม  ของทุกปี  เพราะเป็นช่วงฤดูฝน  ดอกกระเจียวบานสวยสะพรั่ง  และยังได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยหมอกในช่วงเช้า ๆ ในบริเวณ

          2.  ผาสุดแผ่นดิน    ซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเพชรบูรณ์และลพบุรี   

          3.  ป่าหินงาม   เป็นรูปต่าง ๆ  เช่น  รูปถ้วยฟีฟ่า  รูปแม่ไก่ยัก  รูปเรด้า  เป็นต้น 

            4.  การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ

                  มีปั๊มน้ำมันจำนวน   1  แห่ง   ตั้งอยู่บ้านเลขที่  189  หมู่ที่  13  บ้านลำปอแดง  ตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ

                  กลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ OTOP  ในตำบลบ้านไร่   จำนวน  9  กลุ่ม  ดังนี้

1.      กลุ่มศิลป์ประดิษฐ์บ้านไร่   ตั้งอยู่บ้านเลขที่  96  หมู่ที่ 9  ตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  
2.      กลุ่มส่งเสริมอาชีพ  บ้านหนองใหญ่ ตั้งอยู่บ้านเลขที่  318  หมู่ที่  9  ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   
3.     
กลุ่มแม่บ้านดอกไม้ประดิษฐ์วังใหม่    ตั้งอยู่บ้านเลขที่  4  หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านไร่  อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ   
4.     
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหนองใหญ่ ตั้งอยู่บ้านเลขที่  280  หมู่ที่ 9  ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 
5.     
กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  183  หมู่ที่  9  ตำบลบ้านไร่  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 
6.     
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านวังอ้ายโพธิ์  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 211 หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านไร่  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 
7.     
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  222/9  หมู่ที่ 10  ตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 
8.     
กลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านหนองใหญ่  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  64  หมู่ที่ 9  ตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ
9.      กลุ่มอาหารแปรรูปถั่วทอดสมุนไพร   ตั้งอยู่บ้านเลขที่  94  หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านไร่   อำเภอเทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ       

ด้านเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   1.1 มีน้ำตก              จำนวน     3    แห่ง

                   1.2 มีลำน้ำ, ลำห้วย    จำนวน     8    สาย

          แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                   1.3  ฝาย                 จำนวน     14   แห่ง

                   1.4  บ่อโยก              จำนวน     20   แห่ง

                   1.5  สระน้ำ              จำนวน     16   แห่ง