องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

กองสวัสดิการสังคม

 
นางสุดใจ  ทับทิมใส
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
นายนิติภูมิ  กลั่นชัยภูมิ
 นางสาวกัลยรัตน์  เพชรวิสิทธิ์
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
ลูกจ้างทั่วไป