องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

กองการศึกษา

 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวัชราภรณ์ แสนบุญยัง
 นักวิชาการศึกษา

 นางอัญชลี  เขตจันทึก  นางสาวชุติมา  ช่วยณรงค์  -ว่าง-
-ว่าง-
-ว่าง-
 ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 
 ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง 
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์
นางสาวพจนีย์  ปลูกงาม 
นางอรอุมา  ฮวบขุนทด
นางสาววิชุตา  ทรัพย์เอี่ยม นางสาวทรงสุดา  จตุรงค์ -ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ 
 ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์
นางสาววันวิสา  พันสาง 
นางสุชาดา  สุธรรมวงค์   
-ว่าง- นางสาวนิตยา  เพ็ญแข
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ

 
นางฉลอ  ฮวบขุนทด  นางสาวปรียานุช  บุตะเขียว -ว่าง-
คนงานทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่