องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2560

ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นายกรานต์  เขตจันทึก
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 044-056138 ต่อ 2277
  อีเมล์ + admin@tambonbanrai.go.th
   
  ชื่อ + นายมนตรี สถิรานุวัฒน์
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 044-056138
  อีเมล์ + admin@tambonbanrai.go.th
   
  ชื่อ + นายศุภกฤษ ฐานเจริญ
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 044-056138
  อีเมล์ + admin@tambonbanrai.go.th
   
  ชื่อ + จ.อ.ธนวุฒิ พึ่งกุศล
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 044-056138
  อีเมล์ + admin@tambonbanrai.go.th
   
  ชื่อ + นางสาวเกศณี  สิงห์กุล
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 044-056138
  อีเมล์ + admin@tambonbanrai.go.th
   
  ชื่อ + นายไพลร็อต  มาด้วง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 044-056138
  อีเมล์ + admin@tambonbanrai.go.th
  ชื่อ + นางณัฏฐานันท์ ยางเครือ
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +
044-056138
  อีเมล์ + admin@tambonbanrai.go.th
   
  ชื่อ + นายศุภกฤษ ฐานเจริญ
  ตำแหน่ง +
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 044-056138
  อีเมล์ +
admin@tambonbanrai.go.th
   
  ชื่อ + 
นางสุดใจ  ทับทิมใส
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 044-056138 ต่อ 2275
   อีเมล์ + admin@tambonbanrai.go.th