วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียน(สพฐ) ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ๕ แห่ง ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาการแสดง จำนวน ๑ ชุด (ชื่อชุดการแสดง ญัฮกุรบ้านไร่ แห่งเทพสถิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อนำมาใช้ในงานส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้าย โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้าย โครงการสัตว์ปลอกโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสันุขบ้า โครงการสัตว์ปลอกโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้ออุปกรณ์ โครงการเยี่ยมถึงเรือน เยือนถึงใจ เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้เสี่ยงสูงจากโรคระบาดโควิด-๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทกล้อง CCTV ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community lsolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้าย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อมาใช้ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง